Všeobecné podmienky

Ubytovací poriadok a všeobecné obchodné podmienky chaty Bobrovecká vápenica

I. Rezervácia ubytovania

Predbežná rezervácia ubytovania je možná pomocou e-mailu alebo telefonicky na kontaktoch spoločnosti TRIGAN SK, s.r.o.
Predbežná rezervácia je potvrdená po úhrade zálohy na účet spoločnosti TRIGAN SK v EUR alebo CZK u FIO Banky, a.s.
Ďalšou možnosťou je okamžitá rezervácia prostredníctvom spoločnosti booking.com, kde platba prebieha platobnou kartou.

II. Nástup a realizácia pobytu

Prevádzkovateľ môže ubytovať len klienta, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom klient predloží príslušnému pracovníkovi ubytovacieho zariadenia svoj platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/98 zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení ak sa jedná o štátneho príslušníka SR. Na cudzincov sa vzťahuje povinnosť predložiť doklad totožnosti a podpísať hlásenie o pobyte v zmysle zákona 404/2011 z.z. o pobyte cudzincov § 111 – 113.
Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu ubytovaných na základe zákona 582/2004 z.z. § 41a.
Prevádzkovateľ nie je oprávnený podávať akékoľvek informácie o ubytovaných klientoch tretím osobám (s výnimkou
príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovať tieto údaje).
Nástup na pobyt je možný v čase od 14:00 do 20:00,ale je možné sa dohodnúť aj na inom termíne príchodu.
Pri príchode je vyžadovaná záloha za prípadné škody vo výške 200 EUR. Táto suma vám bude vrátená v plnej
výške pri odchode z ubytovania, pokiaľ neboli spôsobené žiadne škody na majetku. Ak klient nenastúpi na ubytovanie do 22:00 má
prevádzkovateľ právo ubytovanie neposkytnúť.
Odhlásenie sa z pobytu je možné v čase od 08:00 do 10:00, presný čas je vhodné dohodnúť pri prevzatí chaty.

III. Platobné podmienky

Za potvrdenie záväznej rezervácie ubytovania a ostatných služieb sa považuje zaplatenie zálohy. Prevádzkovateľ je
oprávnený požadovať od klienta pri rezervácii zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny ubytovania v dohodnutom
termíne najneskôr do 3 pracovných dní od potvrdenia rezervácie. Prípadný doplatok sa hradí prevodm do 7 dní pred nástupom alebo v hotovosti pri nástupe na pobyt.
Ak záloha, alebo celá platba nebude uhradená a pripísaná v prospech daného účtu v stanovenom termíne, rezervácia SA RUŠÍ.
Platbu je možné zrealizovať:
1. Osobne v ubytovacom zariadení v hotovosti
2. Bankovým prevodom na účet (do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko):
TRIGAN SK, s.r.o.
Bobrovec 1, 032 21
IČO: 53001991
Bankové spojenie: FIO Banka
Účet EUR: SK38 8330 0000 0028 0208 8461
Účet CZK: 2102181307/2010

IV. Podmienky stornovania pobytu

Ak klient nepríde, alebo klient predčasne odíde: je storno poplatok 100% z ceny objednaných služieb.
Storno pobytu oznámi klient písomne e-mailom: info@trigan.sk
Za storno sa nepovažuje situácia, ak je pobyt znemožnený na základe rozhodnutia vlády alebo hlavného hygienika v súvislosti s riešením ochrany zdravia (napr. COVID-19)

V. Všeobecné podmienky

V celom objekte je fajčenie a používanie otvoreného ohňa prísne zakázané. V izbách platí zákaz fajčenia. Pri porušení tohto zákazu sa stanovuje pokuta vo výške 250€.
Domáce zvieratá: Domáce zvieratá sú povolené po predbežnom odsúhlasení správcom chaty.
Klient je povinný odpad dávať výlučne do vyhradených nádob.
Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 18 rokov bez dozoru dospelých v izbe a ani v
ostatných spoločenských priestoroch.
V prípade ignorovania tohto nariadenia a ponechania deti do 18 rokov na izbe, prípadné škody hradí zodpovedná osoba
za dieťa v plnom rozsahu.
Pri dočasnom odchode z chaty, je klient povinný vypínať svetlo, zatvárať vodovodné kohútiky a zamykať vstupné dvere do chaty. V prípade, ak klient neuzamkne dvere do chaty, v čoho dôsledku príde ku škode na majetku prevádzkovateľa, je klient, ktorý túto škodu svojím nedbalým konaním spôsobil, povinný vzniknutú škodu uhradiť v plnej výške.
Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient. Akékoľvek závady je klient povinný
nahlásiť ihneď prevádzkovateľovi. Klient si vo vlastnom záujme pri príchode na chatu prekontroluje jej stav a funkčnosť
zariadení ako aj jej vybavenie a prípadné závady ihneď nahlási prevádzkovateľovi. V prípade, že závady a
nedostatky bezodkladne nenahlási prevádzkovateľovi, bude za závady zodpovedať ako keby ich spôsobil sám. Poplatok
za stratu kľúčov od chaty je 50 EUR.
Klient súhlasí s tým, že do chaty počas celej doby trvania jej prenájmu majú právo vstúpiť za účelom vykonania
svojich služobných povinností pracovníci ubytovacieho zariadenia či privolaný technici na odstránenie prípadnej závady.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za veci vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia, ako aj za škodu na odložených
veciach.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných možností
urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu v ubytovacích a odbytových priestoroch.
V prípade prenocovania osoby, nezapísanej a neubytovanej v tomto zariadení, má prevádzkovateľ právo zavolať políciu a od dotyčného vyžiadať odškodné v podobe sumy za jednu noc s tým, že daná osoba ubytovanie následne opustí. Klient, ktorý túto skutočnosť pripustil alebo zavinil, bude povinný do 10:00 následujúceho dňa zariadenie opustiť, bez nároku vrátenia sumy za ubytovanie.
Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach ubytovacieho zariadenia klient nesmie premiestňovať zariadenie,
vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do majetku ubytovacieho zariadenia. Škody spôsobené nedodržaním tohto
nariadenia platí klient, ktorý vzniknuté škody svojím zásahom spôsobil.
Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za zabudnuté a stratené veci klienta v priestoroch ubytovania.
Ak je klientovi prevádzkovateľom poskytnuté parkovacie miesto na odstavenie motorového vozidla klienta,
prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu alebo akékoľvek poškodenie motorového vozidla klienta a vecí nachádzajúcich
sa v tomto motorovom vozidle.
Ďalej je prevádzkovateľ oprávnený od zmluvy mimoriadne odstúpiť najmä v prípadoch: vyššia moc alebo iné okolnosti,
za ktoré chata nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným; izby boli rezervované za uvedenia zavádzajúcich alebo
nesprávnych údajov podstatných skutočností napr. v osobe klienta alebo účelu; chata má opodstatnený dôvod na
domnienku, že využitie ubytovacích služieb by mohlo ohroziť bezpečnosť alebo vážnosť prevádzkovateľa na verejnosti, bez toho, že by sa to mohlo pripisovať prevádzkovateľovi resp. organizácii chaty; Pri odstúpení od zmluvy zo strany prevádzkovateľa, nevzniká klientovi žiaden nárok na náhradu škody. Poskytnuté osobné údaje klienta budú prevádzkovateľom spracovávané za účelom ponúkania služieb poskytovaných prevádzkovateľom a u cudzích štátnych príslušníkov tiež pre spracovávanie hlásenia o pobyte pre potreby cudzineckej
polície. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo okamžite ukončiť pobyt, ak klient porušuje záväzne podmienky pre pobyt, ak
klient spôsobil výrazné poškodenia ubytovacieho zariadenia, alebo ak správanie klienta počas pobytu je neprístojné. Zároveň si prevádzkovateľ vyhradzuje právo neumožniť ďalší pobyt klientom, u ktorých už v minulosti došlo k takému správaniu.
V priestoroch celého objektu platí zákaz nosiť zbraň a strelivo alebo ich inak prechovávať v stave umožňujúcom okamžité použitie.
Prevádzkovateľ má právo odmietnuť poskytnutie služieb chaty osobám, ktoré sú postihnuté infekčnými ochoreniami.
Klient je povinný, pred odchodom, odovzdať chatu personálu ako i počkať, kým bude chata skontrolovaná.
Zákazník potvrdením objednávky (cez booking.com, e-mailom, písomne, alebo telefonicky) potvrdzuje, že sú mu tieto
podmienky všeobecných záväzných ubytovacích podmienok známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich
akceptuje.
V prípade, že ich závažným spôsobom poruší, prevádzkovateľ má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej
služby aj pred uplynutím dohodnutej doby, bez možnosti vrátenia sumy za ubytovanie a ubytovaný je povinný nahradiť
škody spôsobené svojím konaním v plnej výške.
Klient zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi znehodnotením, poškodením alebo zničením
zariadenia klientom alebo osobami, ktoré sú ubytované, alebo sa zúčastňujú na akcii, alebo v areáli ubytovacieho
zariadenia spolu s klientom.
Prevádzkovateľ je oprávnený vzniknuté pohľadávky vyúčtovať klientovi ako splatné a vyžadovať okamžitú platbu. Pri
omeškaní platby je prevádzkovateľ oprávnený požadovať úroky z omeškania.
Klient nie je oprávnený bez písomného súhlasu prevádzkovateľa započítať voči pohľadávke ubytovacieho zariadenia
akúkoľvek splatnú a/ alebo nesplatnú peňažnú pohľadávku.
Znečistenie steny jedlom, tekutinou, krvou či iným materiálom: 300€
Poškodenie materiálu roztrhaním, vydratím, prerezaním alebo poškodenie iným spôsobom:
Matrac: 200€
Vankúš: 20€
Paplón: 30€
Povliečky: 30€
Plachta: 20€
Uterák: 20€
Zlomenie 1 roštu: 20€
Poškodenie celého roštu: 100€
Poškodenie rámu postele: 200€
Zničenie postele: 300€
Pokazenie vodovodnej batérie: 60€
Poškodenie sprchového kútu: 500€
Poškodenie umývadla či záchoda: 200€
Poškodenie splachovača: 100€
Poškodenie sieťového prvku (wifi router): 150€
Poškodenie chladničky: 500€
Poškodenie vyhrevneho telesa: 1 000€
Poškodenie vonkajšej fasády (drevený a kamenný obklad): 5 000€
Poškodenie okna: 500€
Poškodenie kľučiek: 100€
Poškodenie podlahy: 1 000€
Poškodenie krbu: 5 000€
Poškodenie dverí: 500€
Poškodenie vnútorného nábytku: 500€
Poškodenie vonkajšieho nábytku: 500€
Rozbitie pohára: 10€
Taniera: 10€
Pokazenie varnej kanvice: 30€
Strata klučov: 50€
Poškodenie a odcudzenie izbového príslušenstva, alebo zariadenia spoločenských miestností podľa inventárneho súpisu
podľa ceny znehodnotenia majetku.
Klient je povinný dodržiavať tieto ustanovenia. V prípade, že ho poruší, má prevádzkovateľ právo odstúpiť od poskytnutia
ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.
Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma správca chaty.

VI. Ochrana osobných údajov

Klient v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, vyhlasuje, že bol
oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov prevádzkovateľom
podľa tohto zákona.
Klient udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so získavaním, spracovávaním a uchovávaním osobných údajov klienta
uvedených na žiadosti o rezerváciu izby v chate, alebo v objednávke, za účelom zabezpečenia a poskytnutia klientom
objednaných služieb zo strany prevádzkovateľa a pre splnenie povinností prevádzkovateľa uložených zákonom, a to
na nevyhnutnú dobu.
Klient udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so získavaním a spracovaním osobných údajov klienta aj pre potreby
marketingových aktivít prevádzkovateľa, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch prevádzkovateľa,
a to na dobu počas ktorej sú tieto aktivity vykonávané.
Odvolanie súhlasu klienta je možné uskutočniť písomne s udaním, alebo bez udania dôvodu.

Ubytovací poriadok je platný od 1. 04. 2022